plugin

无描述
  • ROS探索总结(三十三)——pluginlib

    ROS探索总结(三十三)——pluginlib

    在ROS的开发中,常常会接触到一个名词——插件(plugin)。这个名词在计算机软件开发中是常常会提到的,具体含义可以参考百度百科的插件词条。在ROS中,插件的概念类似,简单来讲,ROS中的插件(plugin)就是可以动态加载的扩展功能类。…

全部加载完成